Nieuwe perspectieven Rotterdam

Onze jongerencoaches maken deel uit van de Rotterdamse wijkteams en werken volgen het Specialisme Intensieve Jongerenaanpak Wijkteams Rotterdam. Zij maken gebruik van de methodiek Nieuwe Perspectieven Rotterdam (NPR). De NPR methodiek wil voorkomen dat jongeren met risicogedrag afglijden naar een criminele carrière. NPR beweegt zich op het snijvlak van jeugdhulpverlening, veiligheid en criminaliteitspreventie.

Onze doelstelling

Het doel van NPR is voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit door te zorgen voor nieuw maatschappelijk perspectief. De begeleiding werkt toe naar concrete resultaten: geen politiecontact meer. Daarnaast worden jongeren geholpen met:

  1. Een dagbesteding in de vorm van scholing, werk of een combinatie daarvan.
  2. Een sociaal netwerk door herstel van contacten met familie, vrienden en relaties.
  3. Dagelijkse huisvesting.
  4. Goede gezondheid.
  5. Zinvolle vrijetijdsbesteding.
  6. Voldoende financiële middelen om van te leven.

Onze aanpak

Wij gaan samen met de jongere op zoek naar nieuw perspectief. Het gaat hier om jongeren die een risico vormen voor de gemeenschap, doordat ze overlast veroorzaken of zich inlaten met criminaliteit. Een groot deel van deze jongeren komt veelvuldig in aanraking met justitie, vertoont agressief gedrag, heeft schulden of kampt met een verslaving. Door een intensief begeleidingstraject aan de bieden, zorgen we voor een nieuw perspectief. De jongere krijgt weer focus op de toekomst, de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en terugval in ongewenst-, overlastgevend-, of crimineel gedrag wordt voorkomen.

Tussenkop: Onze uitvoering en inzet

NPR biedt kortdurende, intensieve en “outreachende” hulpverlening. De trajectduur is gemiddeld een half jaar. Het traject kent verschillende fasen:

De intake

De situatie van de jongere wordt goed in kaart gebracht en gescreend. De jongere krijgt het aanbod dat het beste aansluit bij zijn/haar problematiek. De analyse van de persoonlijke situatie richt zich op alle leefgebieden van de jongere, zoals school, vrije tijd, huisvesting, financiën, familie en relaties.

Het hulpverleningstraject

Er wordt een actieplan opgesteld waarin de stappen staan die de jongere moet nemen om komend jaar realistische doelen te bereiken. De doelstellingen van de interventie worden in een contract vastgelegd. Hulpverlening richt zich op versterking van de competenties van de jongere en op vergroting van sociale en professionele steun.

De afsluiting

Aan het eind van het traject dienen de doelen uit het contract gerealiseerd te zijn. Bij succesvolle afsluiting vindt overdracht plaats aan één of twee belangrijke personen (VIPS) uit de sociale omgeving van de jongere of van één van de betrokken instellingen. Als er nog professionele hulp nodig is, wordt de jongere ‘warm’ overgedragen naar de juiste instantie.

Onze professionals

De jongerencoachtes zijn nieuwe jeugdprofessionals met een integrale manier van denken en werken. Zij zijn booksmart en streetwise. Het zijn resultaatgerichte professionals met een nieuwsgierige en kritische houding. Ze leren van hun eigen ervaringen en van anderen binnen en buiten hun directe beroepspraktijk.

De jongerencoaches hebben minimaal een HBO opleiding en zijn SKJ geregistreerd.

In gesprek over de Intensieve Jongerenaanpak?

Wilt u in gesprek over onze werkwijze? Dat kan!

Laat uw gegevens achter in onderstaand formulier. Laat ons ook even weten waarover u in gesprek wilt, zodat wij goed voorbereid contact op kunnen nemen. Dat praat stukken makkelijker.