Wij worden daar ingezet waar de jongere ons nodig heeft

Wij zijn de uitvoerder van diverse opdrachten die zich richten op jeugdigen in de leeftijd van 10 t/m 27 jaar oud. Deze opdrachten bevinden zich in drie domeinen: welzijn/educatie, zorg en veiligheid. De drie domeinen overlappen en beïnvloeden elkaar in de uitvoering en in beleid. Het online jongerenwerk maakt integraal onderdeel uit van onze werkwijzen en biedt een meerwaarde in al onze opdrachten.

Ambulant Jongerenwerk

Onze Ambulant jongerenwerkers zoeken jongeren daar op waar zij te vinden zijn. Zij werken primair op straat en hebben specifieke aandacht voor die jongeren die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen van school en/of werk.

Zij houden toezicht, stellen grenzen en bieden ruimte. Zij zijn onderdeel van een brede aanpak van jeugdoverlast. Enerzijds begeleiden ze jongeren naar een zinvolle dagbesteding, anderzijds richten ze zich op de omgeving van de jongere. Zij zijn flexibel inzetbaar en werken wanneer de situatie er om vraagt. Voor onze Ambulant Jongerenwerkers geldt altijd: de jeugd bepaalt onze inzet!

Onze ambulant jongerewerkers worden op dit moment ingezet voor het Stedelijk Team Jongerenwerk (STJ) in Rotterdam, waar ze een aanvulling zijn op het lokale, reguliere jongerenwerk. In Capelle aan den IJssel werken zijn in het verlengde van Handhaving.

Meer lezen over het Stedelijk Team Jongerenwerk?

Inpandig Jongerenwerk

Wij werken met de Talenthouse-methodiek. Dit is een ervaringsgerichte methodiek waarbij jongeren werken aan hun talenten, competenties en vaardigheden. De jongerenwerkers ondersteunen jongeren terwijl zij zelfstandig taken uitvoeren, zoals de programmering en het opzetten van activiteiten.

De methodiek is tevens een goed instrument om de afstand tussen jeugdigen en overige buurtbewoners te verkleinen en daarmee de sociale cohesie in de wijk te versterken. Buurtbewoners krijgen de kans om de jongeren op een positieve manier te zien, terwijl jongeren andersom waardering krijgen voor buurtbewoners.

In de gemeente Nissewaard zijn wij de uitvoerende organisatie van het jongerenwerk (inpandig, ambulant en sportbuurtwerk). Hier zien we duidelijk de positieve effecten van de Talenthouse-methodiek en de inzet van inpandig jongerenwerk.

Meer lezen over onze opdracht in de gemeente Nissewaard?

Online Jongerenwerk

Wij zijn daar waar de jongeren zijn. Jongeren brengen een steeds groter gedeelte van hun dag op social media door. Voor de jongeren is het logisch ook online in contact te staan met onze professionals, omdat een strikt onderscheid in de tussen de online en offline wereld in hun beleving niet bestaat. Daarom rekenen wij het online domein dus ook tot ons werkgebied.

Wij gebruiken een deel van hun werktijd dan ook om nadrukkelijk aandacht te besteden aan de inzet van social media, als integraal onderdeel van hun reguliere werkzaamheden. Wij gebruiken platformen als Facebook, Instagram en Snapchat om alle werkzaamheden te verrichten die wij ook offline (op straat en vanuit accommodaties) uitvoeren. Waarom het werkt?

  • Social media biedt een laagdrempelige vorm van contact
  • Wij kunnen de belevingswereld van jongeren nog beter doorgronden
  • Het maakt vroegsignalering mogelijk
  • Het verstevigt de integrale samenwerking met partners

Meer lezen over het Online Jongerenwerk?

Intensieve Jongerenaanpak

Wij zijn uitvoerder van de beproefde methodiek Nieuwe Perspectieven Rotterdam (NPR). Deze methodiek wil voorkomen dat jongeren met risicogedrag afglijden naar een criminele carrière.

Wij gaan samen met de jongere op zoek naar nieuw perspectief. Het gaat hier om jongeren die een risico vormen voor de gemeenschap, doordat ze overlast veroorzaken of zich inlaten met criminaliteit. Een groot deel van deze jongeren komt veelvuldig in aanraking met justitie, vertoont agressief gedrag, heeft schulden of kamt met een verslaving. Door een intensief begeleidingstraject aan de bieden, leggen zorgen we voor een nieuw perspectief. De jongere krijgt weer focus op de toekomst, de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en terugval in ongewenst, overlast gevend, of crimineel gedrag wordt voorkomen.

Onze jongerencoaches maken deel uit van de Rotterdamse wijkteams en worden ingezet in Krimpen aan den IJssel.

Meer lezen over de Intensieve Jongerenaanpak?