Netwerkorganisatie

De Adviseur van de Straat draagt fundamenteel bij aan de opvoeding van jongeren, maar kan dit niet alleen. Daar zijn vele anderen bij nodig, zoals opvoeders, familie, vrienden, buurtgenoten en de gemeente. Onze professionals spelen een belangrijke verbindende rol door een schakel te vormen tussen de jongere en anderen. De inzet wordt hierin volledig bepaald door de behoefte van de jongere. Soms is bemoeienis niet nodig, soms volstaat een verwijzing en soms is intensieve begeleiding nodig.

Om tot een goed resultaat te kunnen komen, vormen we coalities met alle relevante personen en partijen in het leven van een jongere. Denk hierbij aan thuis, de school en de wijk.

Samenwerken met het gezin

Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met de ouders en opvoeders van onze jongeren. Onze professionals profileren zich daarom in de wijk en zorgen ervoor dat ouders weten hoe ze hen kunnen bereiken. Ons doel is om vanuit een positieve invalshoek contact te hebben met de ouders, dus nog voordat er problemen zijn. Onze professionals informeren ouders en wijzen ze op de situatie waarin hun kind zich bevindt. Natuurlijk is het ook hun rol om ouders aan te spreken op ongewenst gedrag van hun kinderen.

Samenwerken met de school

Wij vinden het belangrijk aansluiting te vinden bij scholen en onderwijsinstellingen die onderwijs verschaffen aan de jongeren waarbij wij betrokken zijn. Problemen op school zorgen namelijk vaak voor problemen ergens anders, of andersom. Wij willen daarom weten hoe de jongere het op school doet. Om deze reden onderhouden we nauw contact met mentoren, schoolmaatschappelijk werkers, zorg- en verzuimcoördinators of leerplichtambtenaars. In sommige gevallen zijn we een vast gezicht binnen de school.

Samenwerken in de buurt

Wij zijn de opvoeders in de buurt; de pedagogen in de vrije tijd. De buurt is een belangrijke omgevingsfactor in de ontwikkeling van jongeren. Wij leren jongeren kennen in “hun” buurt en hier ontstaat het vertrouwen. Dit zetten we in om jongeren te kunnen helpen of om ze door te verwijzen naar de juiste instanties. Door de sociale netwerken rondom jongeren te versterken, leveren wij een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de opvoeding.

De opdrachten die wij uitvoeren bevinden zich binnen drie domeinen: zorg, welzijn en veiligheid. Dit zien wij sterk terug in onze samenwerkingen in de buurt. Wij zien dat de domeinen elkaar raken of zelfs met elkaar vervlochten zijn. Bij het helpen van de jongeren zijn vaak verschillende professionals of instanties betrokken.

Het wijknetwerk

Wij werken actief samen binnen de wijk. Wij dragen graag bij aan de projecten, activiteiten of trajecten die worden aangedragen door welzijnspartners. Vanuit onze expertise sparren we met de ketenpartners om te komen tot een succesvol plan of project.

Veiligheidspartners

Wij vervullen een belangrijke rol in het veiligheidsdomein. Voor een succesvolle aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit, gaan repressie en preventie hand in hand. Wij stemmen daarom continu af met de veiligheidspartners. Er is een gezamenlijk belang: dat van de jongere.

Samenwerkingen zijn er met het Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de reclassering, wijkagenten en (jeugd)handhaving. Wij delen straat- of contextinformatie uit een wijk of ontwikkelingen rondom jeugd. Wij bieden een nog completer beeld van de bestaande problematiek in een gebied.

In de uitvoering vinden we het belangrijk betrokken te zijn bij jongeren die de fout in zijn gegaan. Wij worden ingezet als coach bij de uitvoering van een opgelegde taakstraf. Onze kracht is het toevoegen van een pedagogisch component aan de taakstraf. Wij coachen, geven leeropdrachten en ondersteunen bij het oriënteren op werk en scholing.

Zorgdomein

Wij zijn ons ervan bewust dat onze jongeren zorg nodig kunnen hebben in de vorm van begeleiding of ondersteuning. Daarom is het voor onze professionals belangrijk de sociale kaart met betrekking tot zorg te kennen. Zij kunnen jongeren met specifieke hulpvragen doorverwijzen naar de juiste instantie of voorziening. Zij zorgen hierbij altijd voor een warme overdracht. Dit kan betekenen dat de jongerenwerker zij-aan-zij samenwerken met de zorgprofessional of dat zij op de achtergrond betrokken blijven bij de begeleiding om de ontwikkeling te monitoren.