slideshowwelkom

Welkom bij Jongerenwerk Op Zuid

Welkom bij Jongerenwerk Op Zuid

Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) richt zich op ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing, opvoeding en signalering. De inzet  richt zich op tieners en jongeren, maar ook op hun omgeving. Jongeren moeten kansen krijgen en kunnen benutten om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Maar  er moet wel rekening gehouden worden met andere bewoners, zodat deze daarvan geen last of hinder ervaren. De overdracht van kennis, besef en vaardigheden om het eigen gedrag goed af te stemmen op de omgeving is een belangrijke pijler voor JOZ. Door middel van de keuze en inrichting van activiteiten en door middel van een wijze van met elkaar omgaan, proberen wij op pedagogische wijze tot gedragsverandering te komen. Het hanteren van heldere regels en het consequent toezien daarop dragen hieraan bij.

Maatwerk

Problematiek met betrekking tot jeugd komen in verschillende soorten, grootte en plekken voor. De professionals van JOZ zijn daarom op verschillende plekken actief en richten zich op verschillende doelgroepen. Gezien de ervaring en opgebouwde deskundigheid, ontwikkelt en realiseert JOZ ook specifieke aanpakken en projecten. Deze producten en diensten zijn uitgeschreven in een productenboek. JOZ voert de werkwijze Stedelijk Team Jongerenwerk in Rotterdam-Zuid en in Hoek van Holland uit.  Er wordt middels een integrale aanpak en afstemming met partners zoals de wijkagent jeugdoverlast bij de wortel aangepakt om de leefbaarheid – ook juist voor de ouderen – te waarborgen. De prioriteit ligt bij het reduceren van jeugdoverlast. Binnen het Stedelijk Team Jongerenwerk vindt ook de uitvoering plaats van Overtref Jezelf, een project waarbij hogeschool Rotterdam, Jongerenwerk Op Zuid en ProDelta gezamenlijk een bijdrage leveren om leerlingen binnen het voortgezet onderwijs te begeleiden in de vorm van huiswerkklassen en  diverse hulpvragen. Ten slotte, Nieuwe Perspectieven Rotterdam (NPR) is een door de GGD sector jeugd opgezet programma en biedt een beproefde methodiek om te voorkomen dat jongeren met risicogedrag afglijden naar een criminele carrière. Nieuwe Perspectieven, een organisatie die ook banden heeft met JOZ, beweegt zich op het snijvlak van jeugdhulpverlening, veiligheid en criminaliteitspreventie. Uitgangspunt bij de projecten is dat jongeren zonder perspectief het beste geholpen kunnen worden door ze in hun vertrouwde omgeving op te zoeken en daar nieuwe kansen te bieden. De zeer intensieve begeleiding is gericht op toeleiding naar school en werk en op herstel van sociale contacten in gezin en omgeving.

Welwillende jeugd

De aandacht richting welwillende jeugd mag niet ten koste gaan van de aandacht richting overlast gevende jeugd. Het is zaak om hierin te voorkomen dat welwillende jeugd niet afglijd richting criminaliteit en/of overlast gevend gedrag. JOZ schenkt daarom juist aandacht aan het ondersteunen van welwillende jeugd richting werk en/of scholing, omdat beide een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en participatie van jeugd.

Bewonersinitiatieven

Met betrekking tot onder andere de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, beseft JOZ als geen ander de waarde van bestaande initiatieven in de wijken zoals BuurtBestuurt en Jong Burgerblauw en gaat daarom de samenwerking met deze initiatieven aan om het contact met de buurtbewoners te onderhouden, jeugd te betrekken en de wijken schoon, heel en veilig te houden..! Daarnaast worden bewoners, waaronder jeugd, gestimuleerd met nieuwe initiatieven

Sport

Sport brengt bewoners bij elkaar en wordt als belangrijk middel gebruikt om jeugd ten eerste aan het bewegen te krijgen. Daarnaast draagt sport ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van maatschappelijke participatie en de zelfredzaamheid. Uiteraard is jeugd ook een belangrijk middel bij het werken aan de leefbaarheid in een buurt.